Biểu mẫu

Biểu mẫu báo cáo đánh giá tổng hợp

Báo cáo kiểm điểm toàn diện là tổng hợp một báo cáo được biên soạn nhằm kiểm điểm những nội dung quan trọng như: ưu nhược điểm, hạn chế và nguyên nhân, kết quả cần khắc phục… Sau đây là nội dung chi tiết của mẫu báo cáo, mời các bạn theo dõi.

  • Phiếu đăng ký công nhận văn bằng danh hiệu
  • Phê bình đảng viên dự bị

1. Nội dung của báo cáo cập nhật nhóm ô

Tùy theo nội dung của bản kiểm điểm chi bộ mà trong mẫu báo cáo sẽ có những nội dung khác nhau. Nhưng trong bài viết này, chúng tôi sẽ viết về chi bộ nhà trường, trong mẫu báo cáo, chấp hành viên cần xác minh nội dung sau:

– Tên báo cáo tổng kết năm cho chi nhánh

– Căn cứ vào kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các đợt sinh hoạt chính trị trong Đảng bộ, đề nghị Đảng ủy nhà trường kiểm điểm trước chi bộ trong toàn Đảng bộ.

Lợi ích và kết quả đạt được có thể nói là việc chấp hành đầy đủ và có trật tự các chủ trương, đường lối của Tập đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quyết định, chỉ thị, quyết định và kết luận của Nhà nước.

Xây dựng, kế hoạch thực hiện các chương trình, chương trình của tập thể, đồng thời nêu công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm học, kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu được giao. , mục tiêu của việc sử dụng dân chủ là nguyên tắc tập trung và một nhà nước vận hành …

– Hạn chế, tiêu cực

– Lý do cấm

– Giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại

2. Mẫu báo cáo tổng hợp biên soạn mới nhất

01-HD KD.ĐG mẫu 2019

BAN TỔ CHỨC…

… (Cập nhật bộ sưu tập)

ĐỘI CỘNG SẢN VIỆT NAM

——————

………., Ngày …… tháng …… năm …….

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ ĐỘI

Năm ……

Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các đợt sinh hoạt chính trị trên địa bàn (cơ quan, đơn vị); thu … cập nhật về các nội dung sau:

I. Lợi ích, kết quả đạt được

1. Việc điều hành, hoạch định và thực hiện các chủ trương, đường lối của Tập đoàn, các chính sách, quy định của Nhà nước, các quyết định, chủ trương, quyết định và kết luận của cấp quản lý; Xây dựng và lập kế hoạch các chương trình thực hiện và các ứng dụng cho bộ sưu tập.

Tự đánh giá kết quả hoạt động:

□ Tỷ lệ Kém rất tốt

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt chức năng của địa bàn, cơ quan, đơn vị trong năm; kết quả thực hiện mục tiêu và các hoạt động được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt hàng năm.

Tự đánh giá kết quả hoạt động:

□ Tỷ lệ Kém rất tốt

3. Thực hiện chính sách dân chủ giữa quy chế và quy chế hoạt động.

Tự đánh giá kết quả hoạt động:

□ Tỷ lệ Kém rất tốt

4. Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “diễn biến”, “chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc đẩy mạnh đọc và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chống tham nhũng và lãng phí.

Tự đánh giá kết quả hoạt động:

□ Tỷ lệ Kém rất tốt

5. Kết quả của việc lãnh đạo, hướng dẫn và thực hiện đánh giá, giám sát, hành vi của nhóm và mô hình hóa vai trò và khuyến nghị.

Tự đánh giá kết quả hoạt động:

□ Tỷ lệ Kém rất tốt

II. Hạn chế, sai sót và nguyên nhân

– Những hạn chế, tồn tại (theo 5 nội dung trên).

– Nguyên nhân của những hạn chế và sai sót.

III. Hậu quả của việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền xác định hoặc chỉ rõ trong các kỳ kiểm điểm trước.

Rà soát rõ ràng từng hạn chế, tồn tại (đã khắc phục; tiếp tục, mức độ sửa; chưa được); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); nghĩa vụ của người thu tiền và người có liên quan.

Tự đánh giá kết quả hoạt động:

□ Tỷ lệ Kém rất tốt

IV. Mô tả các vấn đề đề xuất cần xem xét (nếu có)

Nêu từng vấn đề được đề nghị kiểm điểm, nêu rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng vấn đề được đề nghị kiểm điểm.

V. Trái phiếu của nhóm và cá nhân

Về những hạn chế, sai sót trong việc thực hiện chức năng chính trị; mục tiêu của dân chủ tập trung; các nguyên tắc và quy chế hoạt động; công tác tổ chức và cán bộ; quản lý các thành viên trong nhóm; phát triển kỹ năng lãnh đạo; các biện pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí; hậu quả của việc xử lý các tập thể, cá nhân vi phạm …

TẠI VÌ. Phương hướng và các bước khắc phục hạn chế, tồn tại

VII. Xếp hạng chất lượng được đề xuất:

□ Hoàn thiện cơ học xuất sắc

□ Bạn đã làm rất tốt

□ Hoàn thành đơn đăng ký

□ Không hoàn thành yêu cầu

T / M NHÓM LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

3. Mẫu báo cáo tổng kết thu 2018

Năm…

Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các đợt sinh hoạt chính trị trên địa bàn (cơ quan, đơn vị); thu … cập nhật về các nội dung sau:

I. Lợi ích, kết quả đạt được

1. Việc điều hành, hoạch định và thực hiện các chủ trương, đường lối của Tập đoàn, các chính sách, quy định của Nhà nước, các quyết định, chủ trương, quyết định và kết luận của cấp quản lý; Xây dựng và lập kế hoạch các chương trình thực hiện và các ứng dụng cho bộ sưu tập.

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt chức năng của địa bàn, cơ quan, đơn vị trong năm; kết quả thực hiện mục tiêu và các hoạt động được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt hàng năm.

3. Thực hiện chính sách dân chủ giữa quy chế và quy chế hoạt động.

4. Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “diễn biến”, “chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tác phong, phong cách Hồ Chí Minh và chống tham nhũng và lãng phí.

5. Kết quả của việc lãnh đạo, hướng dẫn và thực hiện đánh giá, giám sát, hành vi của nhóm và mô hình hóa vai trò và khuyến nghị.

II. Hạn chế, sai sót và nguyên nhân

– Những hạn chế, tồn tại (theo 5 nội dung trên).

– Nguyên nhân của những hạn chế và sai sót.

III. Hậu quả của việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền xác định hoặc chỉ rõ trong các kỳ kiểm điểm trước.

Rà soát rõ ràng từng hạn chế, tồn tại (đã khắc phục; tiếp tục, mức độ sửa; chưa được); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); nghĩa vụ của người thu tiền và người có liên quan.

IV. Mô tả các vấn đề đề xuất cần xem xét (nếu có)

Nêu từng vấn đề được đề nghị kiểm điểm, nêu rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng vấn đề được đề nghị kiểm điểm.

V. Trái phiếu của nhóm và cá nhân

Về những hạn chế, sai sót trong việc thực hiện chức năng chính trị; mục tiêu của dân chủ tập trung; các nguyên tắc và quy chế hoạt động; công tác tổ chức và cán bộ; quản lý các thành viên trong nhóm; phát triển kỹ năng lãnh đạo; các biện pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí; hậu quả của việc xử lý các tập thể, cá nhân vi phạm …

TẠI VÌ. Phương hướng và các bước khắc phục hạn chế, tồn tại

VII. Đề xuất đánh giá chất lượng:… (kèm theo Phiếu phân tích chất lượng-Mẫu 4)

T / M NHÓM LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Cơ quan có tay nghề cao để kiểm tra và thiết lập các tiêu chuẩn chất lượng

– Nhận xét thường xuyên: …………………………………………………………………

– Phạm vi chất lượng: ……………………… ..

T / M Ban Thường vụ (BAN NHÓM)

(Ghi ngày tháng, ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mời các bạn tìm hiểu thêm về phần này quy trình quản lý Trong một cái gì đó mẫu đơn Vui lòng.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button