Giáo Dục

Câu hỏi Lịch sử 12 Bài 26 (và đáp án)

Câu hỏi Lịch sử 12 bài 26: Đất nước trên đà xây dựng chủ nghĩa xã hội (1986-2000) là cuốn sách Dữ liệu lớn hữu ích muốn giới thiệu tới quý thầy cô giáo và các em học sinh lớp 12 tham khảo.

Câu hỏi Lịch sử 12 bài 26 tổng hợp 23 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án đính kèm. Qua đó giúp các em học sinh củng cố lại kiến ​​thức môn Lịch sử nhằm đạt kết quả cao trong kì thi và kì thi THPT Quốc gia năm 2022. Vậy sau nội dung chi tiết của tài liệu, mời các bạn theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Giải câu hỏi Lịch sử 12 Bài 26 có đáp án

Câu hỏi 1. Tại sao Việt Nam phải thực hiện công cuộc đổi mới?

A. Đổi tên là một nhu cầu thay đổi liên tục.

B. Khắc phục những sai lầm, khuyết điểm, đưa thế giới lâm vào khủng hoảng.

C. Đổi mới để đẩy nhanh công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trước sự thay đổi triệt để của quốc tế.

D. Tất cả những điều trên.

Bài giải: DỄ THÔI

Câu 2. Ba kế hoạch kinh tế được đề ra cho Đảng toàn quốc lần thứ VI là gì?

A. Phát triển nông – lâm – ngư nghiệp.

B. Phát triển kinh tế vườn – ao – hồ.

C. Đổi mới để đẩy nhanh công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong điều kiện thay đổi căn bản.

D. Nông nghiệp – công nghiệp chế biến – xuất khẩu.

Bài giải: DỄ THÔI

Câu 3. Bao giờ Việt Nam mới có gạo xuất khẩu?

A. Năm 1989.

B. Năm 1990.

C. Năm 1991.

D. Năm 1988.

Bài giải: MỘT

quảng cáo

Câu 4. Đến năm 1986, Nhóm của chúng tôi có bao nhiêu Diễn đàn?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Bài giải:

(Giải thích: Cương lĩnh của Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 2 năm 1930); Cương lĩnh chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 10 năm 1930); Cương lĩnh của Đảng Cộng sản Đông Dương tại Đại hội lần thứ II của Đảng (tháng 2 1930); 1951))

Câu hỏi 5. Thành công trong kinh tế đối ngoại 1986 – 1990?

A. Xuất khẩu tăng gấp đôi.

B. Xuất khẩu ba lần.

C. Xuất khẩu tăng 2,5 lần.

D. Xuất khẩu tăng gấp 3,5 lần.

Bài giải: XÓA BỎ

Câu 6. Nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đổi mới có những đặc điểm gì?

A. Nền kinh tế độc lập.

B. Nền kinh tế tài trợ.

C. Nền kinh tế hàng hoá tự do.

D. Kinh tế tài sản, do nhà nước kiểm soát.

Bài giải: DỄ THÔI

Câu 7. Chủ trương Đổi mới đã được Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng thông qua bao nhiêu lần? Thời gian?

A. Đại hội V; vào năm 1982.

B. Đại hội VI; Những năm 1990.

C. Đại hội V; Năm 1986.

D. Đại hội VI; Năm 1986.

Bài giải: DỄ THÔI

Câu 8. Thực hiện thành công chương trình Chính phủ 5 năm (1991-1995)?

A. Lạm phát được đảo ngược, năm 1995 chỉ còn 12,7%.

B. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp hàng năm là 13,3%.

C. Trong 5 năm, kim ngạch xuất khẩu lên tới 17 tỷ USD.

D. Tất cả những điều trên.

Bài giải: DỄ THÔI

Câu 9. Điền từ còn thiếu vào đoạn trích trong Quyết định của Đảng: “Đẩy mạnh công cuộc đổi mới …, tiếp tục phát triển nền kinh tế thị trường nhiều thành phần”.

A. Rộng rãi.

B. Hoàn chỉnh và nhất quán.

C. Trong tất cả các lĩnh vực.

D. Thế giới.

Bài giải: XÓA BỎ

Câu 10. Thành công trong hoạt động xuất khẩu, kế hoạch 5 năm 1996 – 2000?

A. Nó đạt 17 tỷ USD.

B. Đạt 61,5 tỷ USD.

C. Đạt 51,6 tỷ USD.

D. Đạt 55,6 tỷ USD.

Bài giải:

Câu 11. Ba mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta trong chương trình của Chính phủ 5 năm 1996 – 2000 là:

A. Gạo, quần áo, đồ biển.

B. Gạo, hải sản, ớt.

C. Lúa, tiêu, cà phê.

D. Sản phẩm gạo, cà phê, thủy sản.

Bài giải: DỄ THÔI

Câu 12. Điền từ còn thiếu vào câu sau: “Việt Nam muốn… các nước khác trên thế giới”

A. Đó là bạn

B. Kết bạn

C. Kết bạn

D. Kết bạn

Bài giải: MỘT

Câu 13. Việt Nam – Hoa Kỳ thiết lập quan hệ viễn thông khi nào?

A. Ngày 30 tháng 4 năm 1995

B. Ngày 27 tháng 8 năm 1995

C. 11 – 7 – 1995

D. Ngày 28 tháng 7 năm 1995

Bài giải:

Câu 14. Điền vào các câu sau những từ đúng: Phát minh mới không làm thay đổi nguyên lý của chủ nghĩa xã hội nhưng ………….

A. Làm cho chủ nghĩa xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

B. Biến mục tiêu đó thành hiện thực.

C. Nhanh chóng biến các mục tiêu thành hiện thực.

D. Điều chỉnh các mục tiêu đã nêu với thực tế của thế giới.

Bài giải: XÓA BỎ

Câu 15. Trong những thành tựu quan trọng đầu tiên của công cuộc đổi mới, thành tựu nào là quan trọng nhất?

A. Có thể lập ba kế hoạch kinh tế.

B. Phát triển kinh tế đối ngoại.

C. Lạm phát có thể được kiểm soát.

D. Từng bước đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội.

Bài giải: DỄ THÔI

Điều 16. Hoàn cảnh nào dẫn đến việc Tập đoàn của chúng tôi thực hiện chính sách chuyển đổi?

A. Thế giới khủng hoảng.

B. Do sai sót lớn trong chỉ đạo, chính sách, hướng dẫn và tổ chức thực hiện.

C. Biến đổi khí hậu toàn cầu, đặc biệt trước tình hình khủng hoảng ngày càng gia tăng ở Liên Xô và các nước khác.

D. Cả ba ý trên đều đúng.

Bài giải: DỄ THÔI

Điều 17. Dòng đổi mới Nhóm được sửa đổi, bổ sung và nâng cấp lên những hội nghị Nhóm nào?

A. Đại hội IV; Đại hội V; Đại hội VI

B. Đại hội V; Đại hội VI; Đại hội VII.

C. Đại hội VI; Đại hội VII; Đại hội VIII.

D. Đại hội VII; Đại hội VIII; Đại hội IX.

Bài giải: DỄ THÔI

Điều 18. Làm thế nào để hiểu dòng làm mới Nhóm?

A. Phát minh mới làm thay đổi ý định xã hội chủ nghĩa.

B. Đổi mới không phải là thay đổi các chuẩn mực xã hội.

C. Mục tiêu xã hội chủ nghĩa được thực hiện thành công với những tư tưởng đúng đắn về chủ nghĩa xã hội, những hình thức, bước đi và bước đi phù hợp.

D. Đáp án B và C đúng.

Bài giải: DỄ THÔI

Câu 19. Tầm nhìn mới của Đảng ta trong Đại hội VI là gì?

A. Đổi mới kinh tế.

B. Phát minh chính trị mới.

C. Phát minh văn hóa mới.

D. Hoàn thành thiết kế mới và nhất quán.

Bài giải: DỄ THÔI

Câu 20. Đại hội Đảng lần thứ VI đã xác định rõ tầm nhìn đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam là một sự thay đổi căn bản và gắn kết, nhưng quan trọng hơn, đó là những lĩnh vực nào?

A. Phát minh chính trị mới.

B. Những phát kiến ​​mới về kinh tế, chính trị.

C. Đổi mới kinh tế.

D. Phát minh văn hóa mới.

Bài giải:

Câu 21. Chủ trương chấn hưng Đảng của Đại hội VI là gì?

A. Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp phức tạp trên cơ sở phát triển nông nghiệp và các ngành công nghiệp giản đơn.

B. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

C. Phát triển kinh tế thông qua kế hoạch thị trường.

D. Phát triển nền kinh tế đa dạng, vận hành theo hệ thống thị trường có sự quản lý của Nhà nước.

Bài giải: DỄ THÔI

Điều 22. Phát minh mới không phải là thay đổi mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, mà là bạn nên làm gì?

A. Làm cho chủ nghĩa xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

B. Biến mục tiêu đó thành hiện thực.

C. Nhanh chóng biến các mục tiêu thành hiện thực.

D. Điều chỉnh các mục tiêu đã nêu với thực tế của thế giới.

Bài giải: XÓA BỎ

Điều 23. Mục đích chính của việc hoàn thành các mẫu hợp đồng sản phẩm cuối cùng cho đội và nhân viên là gì?

A. Để dễ sản xuất.

B. Giải phóng lao động nông thôn.

C. Dễ dàng loại bỏ các sự kiện xấu khác.

D. Thúc đẩy sản xuất ở nông thôn.

Bài giải: XÓA BỎ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button