Tài LiệuVăn bản Pháp luật

Công văn 2189/BGDĐT-QLCL

Hệ thống thông tin hỗ trợ thi tốt nghiệp và tuyển sinh 2020 về đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Công văn 2189/BGDĐT-QLCL vào ngày 19/06/2020. Hiệu lực của văn bản pháp luật này sẽ bắt đầu từ ngày được ban hành. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết của công văn này, xin mời các bạn cùng tham khảo.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2189/BGDĐT-QLCL
V/v: thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2020

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2020

Kính gửi:

– Các sở giáo dục và đào tạo;
– Các đại học, học viện, các trường đại học;
– Các trường cao đẳng đào tạo ngành Giáo dục Mầm non;
– Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng;
– Cục Đào tạo – Bộ Công an.

Nhằm cung cấp thông tin và giải đáp các thắc mắc của thí sinh, phụ huynh và các tổ chức, cá nhân liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thiết lập hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2020 như sau:

1. Hỗ trợ về Kỳ thi tốt nghiệp THPT:

– Email: [email protected]; từ tháng 6/2020 đến ngày 23/9/2020.

– Hỗ trợ qua điện thoại trong giờ hành chính: 024.32181385.

+ Đợt 1: Từ tháng 6/2020 đến ngày 5/7/2020;

+ Đợt 2: Từ ngày 05/8/2020 đến ngày 11/8/2020.

2. Hỗ trợ về xét tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non:

2.1. Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ giải đáp thắc mắc của thí sinh, phụ huynh và các tổ chức, cá nhân về quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non như sau:

– Email: [email protected]; từ tháng 6/2020 đến ngày 28/2/2021.

– Hỗ trợ qua điện thoại trong giờ hành chính: 024.38694884

+ Đợt 1: Từ tháng 6/2020 đến ngày 5/7/2020;

+ Đợt 2: Từ ngày 8/9/2020 đến ngày 28/2/2021;

2.2. Các đại học, học viện, các trường đại học, trường cao đẳng đào tạo ngành Giáo dục Mầm non bố trí điện thoại, email, bộ phận thường trực gồm các cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong công tác tuyển sinh, nắm vững quy chế để giải đáp các thắc mắc liên quan đến công tác xét tuyển của trường và chế độ ưu tiên trong tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của trường và phương tiện thông tin đại chúng khác.

Bộ GDĐT đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi thông tin trên để thí sinh, phụ huynh và các tổ chức, cá nhân liên quan được biết./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– TT. Nguyễn Văn Phúc (để p/h chỉ đạo);
– Sở GD, KH&CN Bạc Liêu;
– Cổng TTĐT Bộ GDĐT;
– Lưu: VT, Cục QLCL, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Độ

Hệ thống thông tin hỗ trợ thi tốt nghiệp và tuyển sinh 2020 về đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Công văn 2189/BGDĐT-QLCL vào ngày 19/06/2020. Hiệu lực của văn bản pháp luật này sẽ bắt đầu từ ngày được ban hành. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết của công văn này, xin mời các bạn cùng tham khảo.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2189/BGDĐT-QLCL
V/v: thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2020

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2020

Kính gửi:

– Các sở giáo dục và đào tạo;
– Các đại học, học viện, các trường đại học;
– Các trường cao đẳng đào tạo ngành Giáo dục Mầm non;
– Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng;
– Cục Đào tạo – Bộ Công an.

Nhằm cung cấp thông tin và giải đáp các thắc mắc của thí sinh, phụ huynh và các tổ chức, cá nhân liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thiết lập hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2020 như sau:

1. Hỗ trợ về Kỳ thi tốt nghiệp THPT:

– Email: [email protected]; từ tháng 6/2020 đến ngày 23/9/2020.

– Hỗ trợ qua điện thoại trong giờ hành chính: 024.32181385.

+ Đợt 1: Từ tháng 6/2020 đến ngày 5/7/2020;

+ Đợt 2: Từ ngày 05/8/2020 đến ngày 11/8/2020.

2. Hỗ trợ về xét tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non:

2.1. Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ giải đáp thắc mắc của thí sinh, phụ huynh và các tổ chức, cá nhân về quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non như sau:

– Email: [email protected]; từ tháng 6/2020 đến ngày 28/2/2021.

– Hỗ trợ qua điện thoại trong giờ hành chính: 024.38694884

+ Đợt 1: Từ tháng 6/2020 đến ngày 5/7/2020;

+ Đợt 2: Từ ngày 8/9/2020 đến ngày 28/2/2021;

2.2. Các đại học, học viện, các trường đại học, trường cao đẳng đào tạo ngành Giáo dục Mầm non bố trí điện thoại, email, bộ phận thường trực gồm các cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong công tác tuyển sinh, nắm vững quy chế để giải đáp các thắc mắc liên quan đến công tác xét tuyển của trường và chế độ ưu tiên trong tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của trường và phương tiện thông tin đại chúng khác.

Bộ GDĐT đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi thông tin trên để thí sinh, phụ huynh và các tổ chức, cá nhân liên quan được biết./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– TT. Nguyễn Văn Phúc (để p/h chỉ đạo);
– Sở GD, KH&CN Bạc Liêu;
– Cổng TTĐT Bộ GDĐT;
– Lưu: VT, Cục QLCL, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Độ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page