Wiki

Danh sách tổng thống Hàn Quốc

Danh sách Tổng thống Hàn Quốc


Moon Jae-in Hwang Kyo-ahn Park Geun-hye Lee Myung-bak Goh Kun Roh Moo-hyun Kim Dae-jung Kim Young-sam Roh Tae-woo Chun Doo-hwan Choi Kyu-hah Park Chung-hee Yun Posun Heo Jeong Syngman Rhee

이승만 李承晩 Lý Thừa Vãn Li Sưng Man 15 tháng 8 năm 1948–22 tháng 3 năm 1960 Syngman Rhee 2 Yun Bo-seon 윤보선 尹潽善 Doãn Phổ Thiện Dun Bô/Pô Sơn 12 tháng 8 năm 1960–22 tháng 3 năm 1962 Yun Po-sun 3 Bak Jeong-hi 박정희 朴正熙 Phác Chính Hy Pắc Chung Hi/Hy 17 tháng 12 năm 1963–26 tháng 10 năm 1979 Park Chung-hee 4 Choi Kyu-hah 최규하 崔圭夏 Thôi Khuê Hạ Chuê Kiu Ha 8 tháng 12. 1979–16 tháng 8 năm 1980 Choi Kyu-ha 5 Jeon Du-hwan 전두환 全斗煥 Toàn Đẩu Hoán Chun Đô Hoan 1 tháng 9 năm 1980–25 tháng 2 năm 1988 Chun Doo-hwan 6 No Tae-u 노태우 盧泰愚 Lô Thái Ngu Rô The U 25 tháng 2 năm 1988–25 tháng 2 năm 1993 Roh Tae-woo 7 Gim Yeong-sam 김영삼 金泳三 Kim Vịnh Tam Kim Dâng Sam 25 tháng 2 năm 1993–25 tháng 2 năm 1998 Kim Young-sam 8 Gim Dae-jung 김대중 金大中 Kim Đại Trung Kim Tê Chung 25 tháng 2 năm 1998–25 tháng 2 năm 2003 Kim Dae-jung 9 No Mu-hyeon 노무현 盧武鉉 Lô Vũ Huyễn Rô /Nô Mu Hiên 25 tháng 2 năm 2003–25 tháng 2, 2008 Roh Moo-hyun 10 I Myeong-bak 이명박 李明博 Lý Minh Bác Li Miêng Pắc/Bắc 25 tháng 2 năm 2008–25 tháng 2 năm 2013 Lee Myung-bak 11 Bak Geun-hye 박근혜 朴槿惠 Phác Cận Huệ Pắc Gưn He 25 tháng 2 năm 2013 – 10 tháng 3 năm 2017 Park Geun-hye 12 Mun Jae-in 문재인 文在寅 Văn Tại Dần Mun Gie In 10 tháng 5 năm 2017 – Đương nhiệm Moon Jae-in

Danh sách quyền Tổng thống Hàn Quốc

# Tên Hình Thời gian tại vị
1 Heo Jeong 26 tháng 4 năm 1960 – 13 tháng 8 năm 1960
2 Park Choong-hoon 16 tháng 8 năm 1980 – 1 tháng 9 năm 1980
3 Goh Kun 12 tháng 3 năm 2004 – 14 tháng 5 năm 2004
4 Hwang Kyo-ahn 9 tháng 12 năm 2016 – 11 tháng 5 năm 2017

Danh sách các cựu Tổng thống còn sống


Tính từ 1 tháng 12 năm 2019 có ba cựu Tổng thống còn sống:

Tên Hình Nhiệm kỳ Tuổi
Chun Doo-hwan 1980–1988 18 tháng 1, 1931 (90 tuổi)
Roh Tae-woo 1988–1993 4 tháng 12, 1932 (88 tuổi)
Lee Myung-Bak 2008–2013 19 tháng 12, 1941 (79 tuổi)
Park Geun-hye 2013–2017 2 tháng 2, 1952 (69 tuổi)

Các cựu quyền tổng thống còn sống

Tên Hình Thời gian tại vị Tuổi
Goh Kun 12 tháng 3 năm 2004 – 14 tháng 5 năm 2004 2 tháng 1, 1938 (83 tuổi)
Hwang Kyo-ahn 9 tháng 12 năm 2016 – 11 tháng 5 năm 2017 15 tháng 4, 1957 (64 tuổi)

Tổng thống sống lâu nhất là Yun Bo-seon, ông đã qua đời vào ngày 18 tháng 7 năm 1990 khi ông 93 tuổi, Heo Jeong người đã qua đời vào ngày 18 tháng 9 năm 1988 khi 92 tuổi, Ông chỉ kém hơn Yun Bo-seon 163 ngày.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button