Đáp án cuộc thi Tìm hiểu 65 năm truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Cuộc thi tìm hiểu “65 năm truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam” tổ chức theo hình thức trực tuyến trong vòng 4 tuần từ ngày 19/8 – 15/9/2021, thông qua ứng dụng Thanh niên Việt Nam.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, thanh niên về truyền thống của thanh niên Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, giúp hội viên, thanh niên tự hào về lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của thanh niên Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Mời các bạn tham khảo gợi ý đáp án tuần 1 trong bài viết dưới đây:

Đáp án cuộc thi tìm hiểu 65 năm truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Câu 1. Trong di chúc, Bác Hồ đã nhận định như thế nào về thanh niên?

B. Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ.

Câu 2. Hội viên có bao nhiêu quyền?

A. 4 quyền

Câu 3. Tiêu đề báo cáo của Ủy ban Trung ương Hội Liên Hiệp thanh niên Việt Nam khóa VI tại đại hội đại biểu toàn quốc Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VII?

C. Xây dựng hội LHTN Việt nam vững mạnh, tiếp tục mở rộng mặt trận đoàn kết…..

Câu 4. Từ khi thành lập đến nay, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trải qua mấy kỳ Đại hội?

D. 8 kỳ đại hội

Câu 5. “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi là lấp biển, có chí ắt thành công” Đây là câu thơ Bác Hồ viết tặng lực lượng thanh niên xung phong. Hãy cho biết thời gian và hoàn cảnh sáng tác bài thơ.

D. 20/3/1951 trong dịp Bác Hồ đến thăm liên phân đội TNXP 312 tại Na Cù, Bắc Giang

Câu 6. Tiêu đề Báo cáo của Ủy ban Trung ương HLH Thanh niên Việt Nam khóa VII tại Đại hội đại biểu toàn quốc HLHTNVN lần thứ VIII, nhiệm kì 2019-2024?

B. Mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, đồng hành và phát huy thanh niên xung kích, sáng tạo, tình nguyện, chung sức trẻ vì tổ quốc Việt Nam giàu mạnh và văn minh

Câu 7. Hội nghị hợp nhất Đảng CSVN (3/2/1930) thông qua các văn kiện nào sau đây?

D. Cả A, B và C

Câu 8. Đại hội, hội nghị Đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam có nhiệm vụ?

D. Tất cả đều đúng

Câu 9. Theo Luật thanh niên 2020, định nghĩa nào sau đây của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là chính xác nhất?

C. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên Việt Nam và tổ chức thanh niên nhằm đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Câu 10. Theo luật thanh niên 2020, yếu tố nào sau đây không phải là trách nhiệm của thanh niên đối với bản thân

A. Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện vì cộng đồng

Câu 11. Phong trào do Đại hội đại biểu toàn quốc Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VII phát động trong thanh niên cả nước là gì?

A. Tôi yêu tổ quốc tôi

Câu 12. Trong động tác di động, động tác nào thực hiện bằng chân phải trước?

B. Sang phải

Câu 13. Hội viên danh dự là gì?

D. cả 3 đáp án đều đúng

Câu 14. Đội hình đội ngũ trong Nghi thức Hội không có chuẩn?

D. Đội hình vòng tròn

Câu 15. Tổ chức cộng sản nào ra đời đầu tiên ở Việt Nam?

B. Đông Dương Cộng sản Đảng

Câu 16. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của chi đoàn là?

A. Đại hội đại biểu cấp chi đoàn

Câu 17. Theo luật thanh niên 2020, tổ chức thanh niên gồm?

Đáp án C: tổ chức thanh niên gồm đoàn thanh niên cộng sản HCM, hội sinh viên Việt Nam….

Câu 18. Một trong những nhiệm vụ của Hội viên là?

B. Chấp hành điều lệ hội, tích cực tham gia….

Câu 19. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên thực hiện chủ trương vô sản hóa khi nào?

C. Cuối năm 1928 đầu năm 1929

Câu 20. Diễn đàn của Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam là?

B. Báo thanh niên

Câu 21. Khẩu hiệu của hội liên hiệp thanh niên việt nam là gì?

Thanh niên Việt Nam yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển

Câu 22. Bài hát lên đàng được sáng tác năm nào?

Đáp án: Năm 1944

 

Cuộc thi tìm hiểu “65 năm truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam” tổ chức theo hình thức trực tuyến trong vòng 4 tuần từ ngày 19/8 – 15/9/2021, thông qua ứng dụng Thanh niên Việt Nam.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, thanh niên về truyền thống của thanh niên Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, giúp hội viên, thanh niên tự hào về lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của thanh niên Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Mời các bạn tham khảo gợi ý đáp án tuần 1 trong bài viết dưới đây:

Đáp án cuộc thi tìm hiểu 65 năm truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Câu 1. Trong di chúc, Bác Hồ đã nhận định như thế nào về thanh niên?

B. Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ.

Câu 2. Hội viên có bao nhiêu quyền?

A. 4 quyền

Câu 3. Tiêu đề báo cáo của Ủy ban Trung ương Hội Liên Hiệp thanh niên Việt Nam khóa VI tại đại hội đại biểu toàn quốc Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VII?

C. Xây dựng hội LHTN Việt nam vững mạnh, tiếp tục mở rộng mặt trận đoàn kết…..

Câu 4. Từ khi thành lập đến nay, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trải qua mấy kỳ Đại hội?

D. 8 kỳ đại hội

Câu 5. “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi là lấp biển, có chí ắt thành công” Đây là câu thơ Bác Hồ viết tặng lực lượng thanh niên xung phong. Hãy cho biết thời gian và hoàn cảnh sáng tác bài thơ.

D. 20/3/1951 trong dịp Bác Hồ đến thăm liên phân đội TNXP 312 tại Na Cù, Bắc Giang

Câu 6. Tiêu đề Báo cáo của Ủy ban Trung ương HLH Thanh niên Việt Nam khóa VII tại Đại hội đại biểu toàn quốc HLHTNVN lần thứ VIII, nhiệm kì 2019-2024?

B. Mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, đồng hành và phát huy thanh niên xung kích, sáng tạo, tình nguyện, chung sức trẻ vì tổ quốc Việt Nam giàu mạnh và văn minh

Câu 7. Hội nghị hợp nhất Đảng CSVN (3/2/1930) thông qua các văn kiện nào sau đây?

D. Cả A, B và C

Câu 8. Đại hội, hội nghị Đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam có nhiệm vụ?

D. Tất cả đều đúng

Câu 9. Theo Luật thanh niên 2020, định nghĩa nào sau đây của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là chính xác nhất?

C. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên Việt Nam và tổ chức thanh niên nhằm đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Câu 10. Theo luật thanh niên 2020, yếu tố nào sau đây không phải là trách nhiệm của thanh niên đối với bản thân

A. Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện vì cộng đồng

Câu 11. Phong trào do Đại hội đại biểu toàn quốc Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VII phát động trong thanh niên cả nước là gì?

A. Tôi yêu tổ quốc tôi

Câu 12. Trong động tác di động, động tác nào thực hiện bằng chân phải trước?

B. Sang phải

Câu 13. Hội viên danh dự là gì?

D. cả 3 đáp án đều đúng

Câu 14. Đội hình đội ngũ trong Nghi thức Hội không có chuẩn?

D. Đội hình vòng tròn

Câu 15. Tổ chức cộng sản nào ra đời đầu tiên ở Việt Nam?

B. Đông Dương Cộng sản Đảng

Câu 16. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của chi đoàn là?

A. Đại hội đại biểu cấp chi đoàn

Câu 17. Theo luật thanh niên 2020, tổ chức thanh niên gồm?

Đáp án C: tổ chức thanh niên gồm đoàn thanh niên cộng sản HCM, hội sinh viên Việt Nam….

Câu 18. Một trong những nhiệm vụ của Hội viên là?

B. Chấp hành điều lệ hội, tích cực tham gia….

Câu 19. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên thực hiện chủ trương vô sản hóa khi nào?

C. Cuối năm 1928 đầu năm 1929

Câu 20. Diễn đàn của Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam là?

B. Báo thanh niên

Câu 21. Khẩu hiệu của hội liên hiệp thanh niên việt nam là gì?

Thanh niên Việt Nam yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển

Câu 22. Bài hát lên đàng được sáng tác năm nào?

Đáp án: Năm 1944

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button