Tài Liệu

Isaziso 79/2013/TB-VPCP

Isaziso 79/2013/TB-VPCP mayelana neziphetho zikaNdunankulu u-Nguyen Tan Dung emhlanganweni wokuhlola isimo se-Tet futhi kusetshenziswe umsebenzi ngemva koNyaka Omusha Wenyanga ka-2013, okhishwe yiHhovisi Likahulumeni.

IHHOVISI LIKAHULUMENI
——-
Inombolo: 79/TB-VPCP

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Ukuzimela – Inkululeko – Injabulo
——————————

Hanoi, February 22, 2013

ISAZISO
ISIPHETHO SIKANKULUMKO NGU-NGUYEN TAN DUNG EMBAMBISENI WOKUHLOLA ISIMO SESIMO SE-TET KANYE NOKUSEBENZA KOMSEBENZI NGEMVA KOMNIKELO OMUSHA WE-QUARTERY 2013.

NgoFebhuwari 19, 2013, endlunkulu kaHulumeni, uNdunankulu u-Nguyen Tan Dung ubambe umhlangano wokuhlola isimo soNyaka Omusha Wenyanga ka-2013 futhi asebenzise imisebenzi ebalulekile ngemva kwe-Tet. Abebehambele lo mhlangano bekungamaPhini oNdunankulu, abaholi bomnyango wezokuHlela nokutshalwa kwezimali, wezokuThutha, owezoLimo nokuThuthukiswa kwezindawo zaseMakhaya, oweZimali, owezimboni nohwebo, owezeMpilo, amaSiko neZemidlalo nezokuVakasha, ezeLabo-Invalids and Social Affairs, Information and Communication, National Ezokuvikela, Ezokuphepha Komphakathi, Ezangaphandle, Ibhange Lombuso laseVietnam kanye neHhovisi Likahulumeni. Ngemva kokulalela umbiko kafushane wabaholi beHhovisi Likahulumeni mayelana nesimo soNyaka Omusha Wenyanga ka-2013, uNdunankulu u-Nguyen Tan Dung waphetha futhi waqondisa kanje:

Umsebenzi wokuhlela nokusebenzela abantu ukubungaza i-Tet ukhathazwa yiwo wonke amazinga, amagatsha, amaFrontshi kanye nezinhlangano eziningi, ezigxile ekuqondiseni kusenesikhathi, okungokoqobo kanye nokwenziwe kahle. Imihlahlandlela kanye nezinqubomgomo zeQembu noMbuso mayelana nokusiza abantu ngezinkonzo ezincomekayo, imindeni yenqubomgomo, abantu abasezindaweni eziqhelile nezingazodwa, izindawo ezinobunzima obukhethekile, imindeni empofu, njll. Ngokunaka nokusabela komphakathi wonke, ukudala imfudumalo, umoya weTet ojabulisayo, onempilo, ophephile futhi owongayo, wonke umuntu nawo wonke amakhaya ane-Tet.

Imakethe yezimpahla zeTet iningi, ukunikezwa kuningi, ikhwalithi iqinisekisiwe, izimpahla zaseVietnam zibuse emakethe, zihlangabezana nesidingo sokusetshenziswa kwasekhaya; Amanani ezimakethe azinzile, akukho ukuqoqwa kwempahla, ukushisa kwentengo. Ulwazi, inkulumo-ze, amasiko, ezemidlalo nezokuvakasha zenzeka ngendlela enempilo nehlukahlukene, ehlangabezana nezidingo zokuzijabulisa nezokuzijabulisa zabantu nezivakashi. Umsebenzi wokunakekela impilo yabantu, ukuqinisekisa ukuhlanzeka kokudla nokuphepha, kanye nemvelo ezungezile. Izidingo zohambo zabantu ziyahlangatshezwa, zifanelekile futhi ziphephile. Umsebenzi wokuqinisekisa ukuhleleka kwezimoto nokuphepha unakwa ngokukhethekile. Ukuhleleka komphakathi nokuphepha kuye kwaqinisekiswa, ubugebengu buye balawulwa, neziqhumane zincishisiwe. Ukuphepha kwezombusazwe, ubukhosi, imingcele, indawo yezindiza kanye nezindawo zasolwandle ziyagcinwa. Ubudlelwano namanye amazwe, ikakhulukazi amazwe amakhulu kanye namazwe angomakhelwane esifundeni buyaqhubeka nokuqiniswa.

Ngokuvamile, umsebenzi wokuqondisa, ukuhlela nokusebenzela abantu ngesikhathi seholide le-Tet wenziwa kahle, uhlangabezana nezidingo nezinjongo ezibekiwe. Uhulumeni uwubonga kakhulu futhi uncoma umuzwa wokuzibophezela wezinkonzo, amagatsha, amaFrontshi, izinhlangano eziningi, amakomiti eqembu, iziphathimandla zendawo kanye namabutho asebenze ngenkuthalo nangokujulile imisebenzi ngesikhathi seholide le-Tet futhi enze kahle umsebenzi wokuhlela nokusebenzela abantu. bungaza uTet.

Nokho, ngesikhathi seholide le-Tet, kusekhona isimanga sezimpahla ezishushumbisiwe nezimpahla zomgunyathi emakethe; isimo sokuvikeleka, ukuhleleka, nokukhucululwa kwemvelo kwezinye izindawo nemikhosi yabavakashi asisihle; neziqhumane neziqhumane ezingekho emthethweni kwezinye izindawo ezidala umbono omubi womphakathi; Yize sehlile isibalo sezingozi zomgwaqo kodwa sisaphezulu isibalo sabantu abashonayo nabalimalayo, kanti nezigameko zokuphulwa kwemithetho uma ubambe iqhaza emigwaqeni zisaphezulu ngisho nasemadolobheni nasezindaweni zasemakhaya.

Uhulumeni ucela ongqongqoshe, ama-ejensi namaKomiti Abantu ezifundazweni kanye nokuphatha amadolobha ukuthi aqondise ngokushesha, ahlanganise futhi asebenzise ngempumelelo iZinqumo No. 01/NQ-CP kanye No. 02/NQ -CP zangoJanuwari 7, 2013, No. -CP yangoFebhuwari 1, 2013 kaHulumeni; ukwenza imisebenzi kanye nokusebenza ngokulandela uhlelo olubekiwe; ukuqinisekisa ukuzinza kwezomnotho omkhulu, ukunqanda ukwehla kwamandla emali, ukususa ubunzima, ukukhuthaza ukuthuthukiswa kokukhiqizwa kwezimboni, ezolimo kanye nezinsizakalo; ukulungiselela amaphrojekthi ngenkuthalo nokusebenza ohlelweni lomsebenzi ngoFebhuwari kanye nekota yokuqala ka-2013, kugxilwe kulezi zindaba ezibalulekile ezilandelayo:

1. IBhange Lombuso LaseVietnam lizophatha izilinganiso zenzalo, ibhalansi yezikweletu kanye nengqikithi yokukhokha kusho ngokufanelekile, ngokuqondene nalokho okuhlosiwe konyaka wonke; ukusebenzisa ngokugcwele iphrojekthi yokuhlela kabusha izikhungo zezikweletu; zithumele ngokushesha kuNdunankulu ukuze agunyaze Iphrojekthi yokusingatha izikweletu ezimbi zohlelo lwezikhungo zezikweletu, zithumele kuHulumeni ukuze asungule futhi abeke umthetho-sisekelo wenkampani yokuphatha impahla ukuze uqalise ukusebenza ngekota yokuqala.. 2013.

2. UMnyango Wezokuhlela Nokutshalwa Kwezimali uzothatha isibopho esiyinhloko, futhi uxhumanise nezinkonzo nama-ejensi afanele, ekusebenziseni uHlelo Olukhulu lokuhlelwa kabusha komnotho; xhumanisa noMnyango Wezezimali kanye nezinye izingqongqoshe, ama-ejensi kanye nezindawo ukuze kusheshiswe ukukhokhwa kwemisebenzi namaphrojekthi kusetshenziswa imali yokutshalwa kwezimali yentuthuko evela esabelweni sezimali sikahulumeni, amabhondi kahulumeni, nemali yosizo lwentuthuko. ukuthuthukiswa okusemthethweni (ODA), ukutshalwa kwezimali okuqondile kwamanye amazwe (FDI) ), ukutshalwa kwezimali kwasekhaya kwangasese.

3. UMnyango Wezimboni Nezohwebo kanye nezindawo uzogxila ekuqondiseni nasekukhuthazeni amayunithi kanye namabhizinisi ukuthi asebenzise ngokushesha izinyathelo zokuthuthukisa ukukhiqizwa nokuthuthukiswa kwebhizinisi, ukuthekelisa kwamanye amazwe, kanye nokweseka ukuthuthukiswa kwezimakethe. ukusheshisa inqubekelaphambili yemiklamo yokukhiqiza amandla, kuqinisekiswe ugesi owanele ukuze ukhiqize futhi usetshenziswe.

UMnyango Wezezimali uphothula ngokushesha ukumemezela amadokhumenti aqinisekisa Izinqumo No. 01/NQ-CP kanye No. 02/NQ-CP zangoJanuwari 7, 2013 mayelana nezindlela zezimali nezinqubomgomo zokususa ubunzima. , ukulungisa uhlu lwamabhizinisi, ukukhuthaza ukukhiqizwa, ibhizinisi kanye nokuthuthukiswa kwenkonzo.

4. UMnyango Wezimboni Nezohwebo, uMnyango Wezezimali, ama-ejensi afanelekile kanye nezindawo, ngokwemisebenzi abayabelwe kanye nemisebenzi, uqapha ngokucophelela ukuthuthukiswa kwezimakethe namanani, futhi uphakamise ngokushesha izinyathelo zokuphatha eziqondile neziqondile kakhulu. ukuthi uMbuso usawaphatha amanani; ukuphindaphinda kanye nokukhuthaza amamodeli wokuzinzisa amanani emadolobheni nasezindaweni zasemadolobheni… okunomthelela ekulawuleni ukwehla kwamandla emali ngo-2013 ngokuvumelana nemigomo ebekiwe.

UMnyango Wezimboni Nezohwebo uzothatha umthwalo wemfanelo oyinhloko, futhi uxhumanise nezinkonzo nama-ejensi afanele, ekuqedeni ngenkuthalo okuqukethwe kweseshini ye-16 yezingxoxo ze-Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP), futhi ibike kuNdunankulu. February 2013.

5. UMnyango Wezolimo kanye Nokuthuthukiswa Kwezindawo Zasemakhaya kanye nezindawo uzogxila ekuqondiseni ukukhiqizwa kwezolimo, amahlathi kanye nokudoba; qondisa isizini yase-Winter-Spring ngesizini efanele; ukwenza kahle ukuvikela nokulawula izifo emfuyweni nasezitshalweni; ikakhulukazi gxila ekulawuleni nasekuqedeni ubhubhane olusha lwengulube yendlebe eluhlaza okwesibhakabhaka oluphinde lwavela, ukuze lungasabalalisi ngezinga elikhulu.

6. UMnyango Wezamasiko, EzeMidlalo Nezokuvakasha kanye nezindawo uzoqondisa ukuhlelwa komkhosi ngomoya wenjabulo, wezempilo, wokuphepha kanye nokonga; ukulondoloza kanye nokuthuthukisa ubunjalo bamasiko kazwelonke; ukuthuthukisa amafomu, imikhiqizo kanye nezinsizakalo zezokuvakasha ezihlobene nemikhosi ukuheha abavakashi basekhaya nabangaphandle; qinisa ukuhlola, ukubona kanye nokusingatha ngokuqinile izenzo ezingezinhle emikhosini.

Abaholi bezikhungo ezimaphakathi nezasekhaya, iminyango nama-ejensi kufanele bacabangele ukuya emkhosini kuphela uma kunesidingo, bachithe isikhathi beqondisa imisebenzi ebalulekile.

7. UMnyango Wezabasebenzi, Abangavumelekile Ngezimpi kanye Nezindaba Zenhlalo uzosebenzisana namaKomiti Abantu ezifundazweni kanye namadolobha aphethwe yizwe eliphakathi ukuze abambe isimo sezimpilo zabantu ngesikhathi sokuphumula ukuze athathe izinyathelo zokusiza; baqonde isimo somsebenzi kanye nokuqashwa ngemuva kwe-Tet, babe nezixazululo zokuqinisekisa ukuthi abasebenzi bokukhiqiza kanye namabhizinisi amabhizinisi, ikakhulukazi ezindaweni zezimboni.

8. UMnyango Wezempilo ugxile ezindleleni zokuvimbela, ukulwa, kanye nokuvimbela ukuqubuka kwezifo zabantu; ukusebenzisana nohulumeni basekhaya abangakawalungisi amanani entengo yesevisi yezokwelapha, benza izinguquko kuphela kusukela kwikota yesibili yonyaka wezi-2013 futhi bangagxili ephuzwini elilodwa ngesikhathi ukuze kugwenywe ukudala ingcindezi ekwenyukeni kwamanani okuvamile, okunomthelela ekunqandeni ukwehla kwamandla emali.

9. UMnyango Wezokuphepha Komphakathi, uMnyango Wezokuthutha kanye nezindawo uyaqhubeka nokusebenzisa ngokuqinile i-Official Dispatch No. 231/CD-TTg yamhla ziyi-12 kuNhlolanja 2013 kaNdunankulu; I-Dispatch No. 232/CD-UBATGTQG yangomhla ziyi-16 kuNhlolanja, 2013 kaSihlalo weKomidi Likazwelonke Lokuphepha Emigwaqweni; ukuqinisa ukugada, ukulawula kanye nokujezisa ngokuqinile ukwephulwa kokuhleleka komgwaqo nokuphepha, ukuvimbela isiminyaminya esibi sezimoto emizileni ebalulekile nasemadolobheni amakhulu; ukuqhubeka nokuthatha izinyathelo zokunqanda izingozi zomgwaqo, ikakhulukazi ngesikhathi samaholidi kaKhisimusi; ucwaningo futhi luphakamise izisombululo zokuqinisa ukuphathwa, ukulawula kanye nokusingatha ukuhleleka kwezimoto kanye nokwephulwa kwezokuphepha emigwaqweni yezifunda, phakathi kwemiphakathi kanye nephakathi kwemizi.

10. UMnyango Wezokuvikeleka Komphakathi uzothatha isibopho esiyinhloko, futhi uxhumanise namandla nezindawo ezifanele, ukuqinisa umsebenzi wokubamba isimo, ukuvimbela, ukulwa nokumisa imisebenzi yokulwa nokucekelwa phansi kwezihloko eziphikisana nohulumeni. kucinisekisa kuvikeleka kwepolitiki kanye nekusimama, ikakhulu etindzaweni letibalulekile naletibalulekile tekuvikela nekuvikeleka kwelive; ukuqhubeka nokusebenzisa izinhlelo zokuhlasela, ukucindezela zonke izinhlobo zobugebengu, ukuqinisekisa ukuhleleka komphakathi nokuphepha; ukuqinisa ukuphathwa kwezikhali, iziqhumane namathuluzi asekelayo; sebenzisa izinyathelo zokuvimbela umlilo nokuqhuma, ikakhulukazi ezindaweni zemikhosi.

11. Ongqongqoshe, ama-ejensi kanye namaKomidi Abantu ezifundazwe kanye namadolobha aphethwe yisikhungo esikhulu azoqondisa ama-ejensi, amayunithi, abasebenzi bakahulumeni, abasebenzi bakahulumeni kanye nabasebenzi ukuthi bathumele futhi baphathe umsebenzi ngokushesha ngemva kweholide le-Tet ukuze kuqinisekiswe izinga nenqubekela phambili; sebenzisa ngokuqinile isiyalo, isiyalo sokuphatha kanye nesiyalo sabasebenzi; ungahleli uhambo lwasentwasahlobo, ukuya emikhosini, imikhosi ye-sada, imfucuza.

12. UMnyango Wezokwazisa Nokuxhumana uqondisa ukugqugquzelwa kolwazi nenkulumo-ze ukuze kwakhe umoya wokuzimisela kusukela ezinsukwini zokuqala zonyaka omusha; ukuletha amandla ohlelo lonke lwezombangazwe, abantu bonke, amabutho kanye nomphakathi wamabhizinisi, babambane ngezandla futhi babumbane ukuze bakhe impumelelo yokugubha uMkhosi Wasentwasahlobo weQembu futhi baqhube ngempumelelo umsebenzi wonyaka wokuthuthukisa inhlalakahle yezomnotho. izinkulungwane ezimbili neshumi nantathu.

IHhovisi likaHulumeni lingathanda ukwazisa iminyango, ama-ejensi kanye nezindawo ngolwazi nokwenziwa kwazo./.

Abamukeli:
– Unobhala weKomidi eliKhulu leQembu;
– UNdunankulu, amaPhini oNdunankulu;
– Izinkonzo, izikhungo ezisezingeni longqongqoshe, izikhungo ezixhumene noHulumeni;
– Amakomidi Abantu ezifundazweni kanye namadolobha aphethe amadolobha;
– Ihhovisi likaNobhala Jikelele;
– Ihhovisi Elimaphakathi kanye namaKomiti Eqembu;
– Ihhovisi likaMongameli;
– UMkhandlu Wezizwe kanye namaKomidi esiGungu sikaZwelonke;
– Ihhovisi likaKhongolose;
– Audit State;
– INkantolo Yabantu Ephakeme;
– I-Procuratorate Yabantu YokuPhakeme;
– IKomiti Ephakathi yeVietnam Fatherland Front;
– Indikimba emaphakathi yezinyunyana;
– Amahhovisi kahulumeni: BTCN, PCNs; Abasizi TTg, Isekela TTg;
Iminyango, iminyango, amayunithi, iGazethi Esemthethweni, Iphothali;
– Londoloza: Idokhumenti, TH (3b). I-KHT 170

I-KT. UNGQONGQOSHE, USIHLALO WASE-US
IPhini likaSihlalo laseMelika

(Sayiniwe)

Nguyen Khac Dinh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page