Biểu mẫuTài Liệu

Mẫu Giấy đề nghị xác nhận chi phí hợp lệ vốn sự nghiệp

Giấy đề nghị xác nhận chi phí hợp lệ vốn sự nghiệp là một mẫu giấy đề nghị các nhận của chủ đầu tư và ban quản lý dự án gửi đến Kho bạc nhà nước để có thể xác nhận chi phí hợp lệ vốn sự nghiệp cho dự án của doanh nghiệp, bao gồm số vốn trong nước và số vốn ngoài nước.

Mẫu giấy này đã được Chính phủ ban hành phụ lục của Nghị định 11/2020/NĐ-CP vào ngày 01/03/2010. Sau đây sẽ là nội dung của mẫu giấy đề nghị xác nhận chi phí hợp lệ vốn sự nghiệp, xin mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu giấy đề nghị xác nhận chi phí hợp lệ vốn sự nghiệp

Mã hiệu: ……………..

Số:…………………..

Chủ dự án: …………………….

Số: ………………………………….

—————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN CHI PHÍ HỢP LỆ VỐN SỰ NGHIỆP

Kính gửi: Kho bạc nhà nước ………………………………

Tên dự án: …………………………………………..

Chủ dự án/Ban QLDA … mã số ĐVSDNS:

Số tài khoản của chủ dự án: – Vốn trong nước tại: ………………………….

– Vốn ngoài nước tại ……………………………

Căn cứ hợp đồng số: ngày…. tháng….năm… Phụ lục bổ sung hợp đồng số ….. ngày… tháng… năm…

Căn cứ biên bản nghiệm thu số…ngày….tháng…năm… (kèm theo Biên bản nghiệm thu KLH

Lũy kế giá trị khối lượng nghiệm thu của hạng mục đề nghị thanh toán: ………………. đồng.

Số dư tạm ứng của hạng mục đề nghị thanh toán đồng.

Số tiền đề nghị:

Tạm ứng

Thanh toán

Theo bảng dưới đây (khung nào không sử dụng thì gạch

Thuộc nguồn vốn: (HCSN nguồn NSNN; CTMT, ODA, vay ưu đãi)

Thuộc kế hoạch vốn: ……………………… Năm…

Đơn vị: đồng

Nội dung Dự toán được duyệt hoặc giá trị trúng thầu hoặc giá trị hợp đồng Lũy kế số vốn đã thanh toán từ khởi công đến cuối kỳ trước (gồm cả tạm ứng) Số đề nghị tạm ứng, thanh toán kỳ này (gồm cả thu hồi tạm ứng)
Vốn TN Vốn NN Vốn TN Vốn NN
Ghi tên công việc, hạng mục hoặc hợp đồng đề nghị thanh toán hoặc tạm ứng
Cộng tổng

(Ghi chú: Đồng tiền đề nghị xác nhận theo quy định của hợp đồng…)

Tổng số tiền đề nghị tạm ứng, thanh toán bằng số: ………………………………………………………….

Bằng chữ: …………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

(Ghi rõ: vốn vay /hoặc viện trợ không hoàn lại )

Trong đó:

– Thanh toán để thu hồi tạm ứng (bằng số): ………………………………………………………………….

+ Vốn trong nước …………………………………………………………………………………………………….

+ Vốn ngoài nước ……………………………………………………………………………………………………

– Thuế giá trị gia tăng

– Chuyển tiền bảo hành (bằng số)

– Số trả đơn vị thụ hưởng (bằng số) ……………………………………………………………………………..

+ Vốn trong nước ………………………………………………………………………………………………………

+ Vốn ngoài nước ……………………………………………………………………………………………………..

Tên đơn vị thụ hưởng ………………………………………………………………………………………………..

Số tài khoản đơn vị thụ hưởng tại ………………………………………………..

Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày … tháng … năm …….

Chủ dự án

(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)

Giấy đề nghị xác nhận chi phí hợp lệ vốn sự nghiệp là một mẫu giấy đề nghị các nhận của chủ đầu tư và ban quản lý dự án gửi đến Kho bạc nhà nước để có thể xác nhận chi phí hợp lệ vốn sự nghiệp cho dự án của doanh nghiệp, bao gồm số vốn trong nước và số vốn ngoài nước.

Mẫu giấy này đã được Chính phủ ban hành phụ lục của Nghị định 11/2020/NĐ-CP vào ngày 01/03/2010. Sau đây sẽ là nội dung của mẫu giấy đề nghị xác nhận chi phí hợp lệ vốn sự nghiệp, xin mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu giấy đề nghị xác nhận chi phí hợp lệ vốn sự nghiệp

Mã hiệu: ……………..

Số:…………………..

Chủ dự án: …………………….

Số: ………………………………….

—————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN CHI PHÍ HỢP LỆ VỐN SỰ NGHIỆP

Kính gửi: Kho bạc nhà nước ………………………………

Tên dự án: …………………………………………..

Chủ dự án/Ban QLDA … mã số ĐVSDNS:

Số tài khoản của chủ dự án: – Vốn trong nước tại: ………………………….

– Vốn ngoài nước tại ……………………………

Căn cứ hợp đồng số: ngày…. tháng….năm… Phụ lục bổ sung hợp đồng số ….. ngày… tháng… năm…

Căn cứ biên bản nghiệm thu số…ngày….tháng…năm… (kèm theo Biên bản nghiệm thu KLH

Lũy kế giá trị khối lượng nghiệm thu của hạng mục đề nghị thanh toán: ………………. đồng.

Số dư tạm ứng của hạng mục đề nghị thanh toán đồng.

Số tiền đề nghị:

Tạm ứng

Thanh toán

Theo bảng dưới đây (khung nào không sử dụng thì gạch

Thuộc nguồn vốn: (HCSN nguồn NSNN; CTMT, ODA, vay ưu đãi)

Thuộc kế hoạch vốn: ……………………… Năm…

Đơn vị: đồng

Nội dung Dự toán được duyệt hoặc giá trị trúng thầu hoặc giá trị hợp đồng Lũy kế số vốn đã thanh toán từ khởi công đến cuối kỳ trước (gồm cả tạm ứng) Số đề nghị tạm ứng, thanh toán kỳ này (gồm cả thu hồi tạm ứng)
Vốn TN Vốn NN Vốn TN Vốn NN
Ghi tên công việc, hạng mục hoặc hợp đồng đề nghị thanh toán hoặc tạm ứng
Cộng tổng

(Ghi chú: Đồng tiền đề nghị xác nhận theo quy định của hợp đồng…)

Tổng số tiền đề nghị tạm ứng, thanh toán bằng số: ………………………………………………………….

Bằng chữ: …………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

(Ghi rõ: vốn vay /hoặc viện trợ không hoàn lại )

Trong đó:

– Thanh toán để thu hồi tạm ứng (bằng số): ………………………………………………………………….

+ Vốn trong nước …………………………………………………………………………………………………….

+ Vốn ngoài nước ……………………………………………………………………………………………………

– Thuế giá trị gia tăng

– Chuyển tiền bảo hành (bằng số)

– Số trả đơn vị thụ hưởng (bằng số) ……………………………………………………………………………..

+ Vốn trong nước ………………………………………………………………………………………………………

+ Vốn ngoài nước ……………………………………………………………………………………………………..

Tên đơn vị thụ hưởng ………………………………………………………………………………………………..

Số tài khoản đơn vị thụ hưởng tại ………………………………………………..

Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày … tháng … năm …….

Chủ dự án

(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button