Wiki

Quản lý tổng hợp đới bờ

Quản lý tổng hợp đới bờ (QLTHDB hay ICZM) là một quá trình quản lý của bờ biển sử dụng một cách tiếp cận tích hợp, liên quan đến tất cả các khía cạnh của các vùng ven biển, bao gồm ranh giới địa lý và chính trị, trong một nỗ lực để đạt được phát triển bền vững. Khái niệm này được sinh ra vào năm 1992 trong Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất Rio de Janeiro. Các chi tiết cụ thể về QLTHDB được đặt ra trong quá trình tiến hành của hội nghị thượng đỉnh trong Chương trình nghị sự 21, Chương 17.

QLTHDB cho bờ biển tỉnh Quảng Ninh

Ở Việt Nam, Quản lý tổng hợp đới bờ (QLTHĐB) là quá trình thích hợp nhất để giải quyết các thách thức tại đới bờ trước mắt cũng như lâu dài. QLTHĐB tạo cơ hội cho các vùng ven biển hướng tới sự phát triển bền vững, cho phép tính đến các giá trị tài nguyên và lợi ích hiện nay và trong tương lai của đới bờ. Thông qua việc tính đến các lợi ích ngắn hạn và dài hạn, QLTHĐB có thể kích thích sự phát triển kinh tế tại đới bờ, phát triển tài nguyên và hạn chế sự suy thoái các hệ thống tự nhiên…

Xác định các vùng đới bờ


Xác định các khu vực ven biển có tầm quan trọng đặc biệt đối với các ý tưởng của QLTHDB. Nhưng sự không rõ ràng của biên giới do tính chất năng động của bờ biển làm cho nó khó khăn để xác định rõ ràng. Đơn giản nhất bờ biển có thể được coi là một nơi có sự tương tác giữa đất và đại dương.

xác định các khu vực là:

“The band of dry land and adjacent ocean space (water and submerged land) in which terrestrial processes and land uses directly affect oceanic processes and uses, and vice versa.”

Trong khi thừa nhận một vùng ven biển, bao gồm các hệ sinh thái, nguồn lực và hoạt động của con người trong khu vực là rất quan trọng. Đây là hoạt động của con người bảo đảm quản lý. Những hoạt động này làm phá vỡ các hệ thống tự nhiên ven biển. Để thêm vào sự phức tạp của khu vực này, đường địa giới hành chính được sử dụng đường tùy ý để phân tích các khu vực, thường dẫn đến sự phân tán quản lý. Phương pháp tiếp cận ngành này tập trung vào các hoạt động cụ thể như sử dụng đất và thủy sản, thường dẫn đến tác dụng phụ trong lĩnh vực khác.

Tầm quan trọng của vùng ven biển và sự cần thiết phải quản lý


Các quá trình năng động xảy ra trong các khu vực ven biển tạo ra hệ sinh thái đa dạng và hiệu quả thì rất quan trọng trong lịch sử cho cộng đồng loài người. Bờ biển gần với chỉ 8% diện tích bề mặt thế giới, nhưng cung cấp 25% sản lượng toàn cầu. Hai phần ba số thành phố trên thế giới xuất hiện trên bờ biển.

Nguồn tài nguyên có giá trị như cá và khoáng sản được coi là tài sản chung, đang có nhu cầu cao cho cư dân ven biển để sử dụng sinh hoạt, vui chơi giải trí và phát triển kinh tế. Thông qua sự nhận thức về tài sản chung, các nguồn lực này đã phải chịu sự khai thác mạnh mẽ và thăm dò đặc biệt.

Các hiệu ứng này tiếp tục làm trầm trọng hơn với các đầu vào của chất thải gây ô nhiễm. Điều này cung cấp cho các nhu cầu quản lý. Do tính chất phức tạp của con người hoạt động trong khu vực, cần có một cách tiếp cận toàn diện là cần thiết để có được một kết quả bền vững.

Khái niệm về phát triển bền vững


Các khái niệm đằng sau ý tưởng của QLTHDB là tính bền vững. Đối với QLTHDB để thành công, nó phải được bền vững.Tính bền vững đòi hỏi một quá trình liên tục của quá trình ra quyết định.

Khái niệm về phát triển bền vững hay phát triển bền vững được thực hiện vào báo cáo năm 1987 của Ủy ban Thế giới về Môi trường và Phát triển. Phát triển bền vững “để đáp ứng các nhu cầu của hiện tại mà không ảnh hưởng đến khả năng của các thế hệ tương lai để đáp ứng nhu cầu riêng của họ”

Nổi bật là ba quan điểm chính mà tóm tắt ý tưởng phát triển bền vững, đó là:

• Phát triển kinh tế để cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân

• Phát triển phù hợp với môi trường

• Phát triển công bằng

Để đơn giản hóa những điểm này, tính bền vững nên thừa nhận quyền của con người để sống một cuộc sống lành mạnh và hiệu quả. Nó sẽ cho phép để phân phối công bằng lợi ích cho tất cả mọi người và khi làm như vậy bảo vệ môi trường thông qua sử dụng thích hợp.

Tính bền vững là do không có phương tiện một tập hợp các hành động quy tắc, chính xác hơn nó là một cách suy nghĩ. Thích ứng với cách nghĩ này mở đường cho một cái nhìn dài hạn với một cách tiếp cận toàn diện hơn.

Kì vọng của QLTHDB


Như đã nêu trước đó để QLTHDB thành công thì phải tuân thủ các nguyên tắc xác định tính bền vững và hành động theo chúng theo những cách tích hợp

Một sự cân bằng tối ưu giữa bảo vệ môi trường và phát triển các ngành kinh tế và xã hội là tối quan trọng. Là một phần của cách tiếp cận toàn diện QLTHDB áp dụng, nhiều khía cạnh trong một khu vực ven biển được dự kiến sẽ được xem xét và tính toán. Bao gồm các không gian, chức năng,, kích thước chính sách, kiến thức và sự tham gia của luật pháp.

Dưới đây là bốn mục tiêu xác định của QLTHDB:

• Duy trì sự toàn vẹn chức năng của hệ thống tài nguyên ven biển;

• Giảm xung đột sử dụng tài nguyên;

• Duy trì sức khỏe của môi trường;

• Tạo thuận lợi cho quá trình phát triển đa ngành.

Xác định hội nhập


Thuật ngữ ‘hội nhập’ có thể được áp dụng cho nhiều mục đích khác nhau, vì vậy nó rất quan trọng để xác định thời hạn trong bối cảnh việc quản lý vùng ven biển để đánh giá cao những ý định của QLTHDB.

Hội nhập trong QLTHDB xảy ra trong và giữa nhiều cấp độ khác nhau, năm loại hội nhập xảy ra trong QLTHDB, được giải thích dưới đây;

Hội nhập giữa các ngành: Trong môi trường ven biển có rất nhiều lĩnh vực hoạt động. Những hoạt động của con người là hoạt động chủ yếu về kinh tế như các công ty du lịch, thủy sản. Một cảm giác về sự hợp tác giữa các ngành là yêu cầu chính cho hội nhập khu vực trong QLTHDB.

Điều này xuất phát từ việc thực hiện một mục tiêu chung tập trung xung quanh tính bền vững và sự đánh giá của người khác trong khu vực.

Đất và nước yếu tố của các vùng ven biển: Đây là việc thực hiện các môi trường vật lý là một tổng thể. Các môi trường ven biển là một mối quan hệ năng động giữa nhiều quá trình tất cả trong số đó là phụ thuộc lẫn nhau. Các liên kết phải được thực hiện giữa áp đặt một sự thay đổi trên một hệ thống hoặc tính năng và không thể tránh khỏi ảnh hưởng ‘flow on’.

Hội nhập giữa các cấp chính quyền: Giữa mức độ quản trị, tính thống nhất và hợp tác là cần thiết trong suốt kế hoạch và hoạch định chính sách. QLTHDB là hiệu quả nhất mà các sáng kiến có mục đích chung ở cấp địa phương, khu vực và quốc gia. Mục tiêu thông thường và hành động tăng hiệu quả và giảm thiểu sự nhầm lẫn.

Hội nhập giữa các quốc gia: QLTHDB như một công cụ quan trọng trên quy mô toàn cầu. Nếu mục tiêu và niềm tin được phổ biến trên một quy mô siêu quốc gia, vấn đề quy mô lớn có thể được giảm thiểu

Hội nhập giữa các lĩnh vực: Trong suốt QLTHDB, kiến thức nên được chấp nhận từ tất cả các ngành. Tất cả các phương tiện chuyên môn khoa học, văn hóa, truyền thống, chính trị và địa phương cần phải được tính toán. Bằng cách bao gồm tất cả những yếu tố này một cách tiếp cận thực sự toàn diện theo hướng quản lý có thể đạt được.

Việc tích hợp hạn trong bối cảnh quản lý ven biển có nhiều khía cạnh, trong đó phản ánh sự phức tạp của công việc và nó chứng minh một thách thức để thực hiện.

Khuôn khổ QLTHDB


Quản lý phải nắm lấy một quan điểm toàn diện về các chức năng mà tạo nên tính chất phức tạp và năng động của các tương tác trong môi trường ven biển. Khuôn khổ quản trị phải được áp dụng cho một giới hạn địa lý xác định (thường phức tạp) và phải hoạt động với một mức độ cao của hội nhập. Do tính chất đa dạng của bờ biển của thế giới và môi trường ven biển, nó không phải là có thể tạo ra một khuôn khổ đó là ‘ one-size-fits-all’. Các hoạt động khác nhau, lợi ích và những vấn đề còn phức tạp vấn đề. Vì vậy, quản lý sẽ luôn là duy nhất cho các quốc gia, khu vực và cuối cùng trên một quy mô địa phương.

Một quá trình tư duy và đưa ra quyết định khuôn khổ chung tuy nhiên, có thể là khá đồng bộ là một phần của QLTHDB trên thế giới. Để đạt được các nguyên tắc quy định trong các loại bền vững của quản lý một bước của quá trình bước có thể được tuân thủ.

Thứ nhất, các vấn đề cần phải được xác định và đánh giá về những thành phần cần phải được định lượng. Bước đầu tiên này sẽ bao gồm tích hợp giữa các chính phủ, các tổ chức ngành và người dân địa phương. Các đánh giá này cũng phải rộng rãi trong các ứng dụng của họ. Một khi các vấn đề đã được xác định và định lượng, một kế hoạch quản lý hiệu quả có thể được thực hiện. Kế hoạch này sẽ được cụ thể cho các khu vực trong câu hỏi. Thứ ba, việc thông qua kế hoạch có thể được thực hiện.

QLTHDB ở Địa Trung Hải


Tại Hội nghị các đại diện toàn quyền về Nghị định thư QLTHDB diễn ra vào ngày 20-21 tháng 1 năm 2008 tại Madrid, Nghị định thư QLTHDB đã được ký kết.

Dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Môi trường của Tây Ban Nha, Bà Cristina Narbona Ruiz, mười bốn bên ký kết Công ước Barcelona đã ký Nghị định thư. Những bên tham gia: Algeria, Croatia, Pháp, Hy Lạp, Israel, Ý, Malta, Monaco, Montenegro, Morocco, Slovenia, Tây Ban Nha, Syria và Tunisia.

Hạn chế của QLTHDB


Hạn chế lớn của QLTHDB chủ yếu là thể chế, chứ không phải là công nghệ. Các cách tiếp cận “top-down” của việc ra quyết định hành chính có problematization như một công cụ thúc đẩy QLTHDB thông qua ý tưởng của sự bền vững. Cộng đồng dựa trên phương pháp tiếp cận “buttom-up” có thể cảm nhận được vấn đề và các vấn đề cụ thể cho một khu vực địa phương. Lợi ích của việc này là những vấn đề là có thật và thừa nhận hơn là tìm kiếm để phù hợp với một chiến lược áp dụng hoặc chính sách. Tham vấn cộng đồng và sự tham gia là rất quan trọng đối với cách tiếp cận “top-down” hiện nay, vì nó có thể kết hợp các ý tưởng này ‘buttom-up” vào các chính sách được thực hiện. Quy tắc phương pháp “top-down” không thể giải quyết hiệu quả các vấn đề về sử dụng nguồn lực trong cộng đồng nghèo ven biển là nhận thức của các khu vực ven biển khác nhau đối với các nước phát triển và đang phát triển. Điều này dẫn vào một hạn chế để QLTHDB, ý tưởng về tài sản chung.

Các môi trường ven biển có các kết nối lịch sử và văn hóa lớn với các hoạt động của con người. Sự giàu có của các nguồn lực đã được cung cấp hàng ngàn năm. Về QLTHĐB làm thế nào để quản lý trở nên ràng buộc pháp lý nếu nhận thức ưu thế của bờ biển là một khu vực thông thường có sẵn cho tất cả? Thực thi các hạn chế hoặc thay đổi hoạt động trong vùng bờ biển có thể khó khăn như các nguồn tài nguyên thường rất quan trọng đối với sinh kế của người dân.

Liên minh châu Âu


Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu “adopted in 2002 a Recommendation on Integrated Coastal Zone Management which defines the principles sound coastal planning and management. These include the need to base planning on sound and shared knowledge, the need to take a long-term and cross-sector perspective, to pro-actively involve stakeholders and the need to take into account both the terrestrial and the marine components of the coastal zone”.

Kết luận


Quản lý vùng ven biển tổng hợp (QLTHDB) dường như là một yếu tố quan trọng cho sự phát triển bền vững của các khu vực này. Tuy nhiên khái niệm gần đây điều này có thể không được phù hợp với tất cả các trường hợp. Thực hiện thành công vẫn còn là một thách thức lớn đối với các ý tưởng của QLTHDB.

Xem thêm


Quản lý đới bờ biển

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button