Súng Bỉ

  • Wiki

    M240

    Đối với các định nghĩa khác, xem M240 (định hướng). Súng máy tự động 7,62 mm M240 M240B Loại Súng…

    Read More »
Back to top button