Superparticular intervals

  • Wiki

    Quãng tám

    Đối với các định nghĩa khác, xem Quãng tám (định hướng). Perfect octave Đảo quãng Đồng âm Tên gọi Tên…

    Read More »
Back to top button