Sụt lún

  • Wiki

    Sụt lún

    Vũng nước trên hình là sụt lún tự nhiên, chỗ nước tụ đọng và động vật đến mà uống. Sụt…

    Read More »
Back to top button