Swahili

  • Người Swahili

    SwahiliWaswahili Tổng số dân khoảng 500.000 Khu vực có số dân đáng kể Tanzania (đặc biệt Zanzibar), Kenya (110.614), Mozambique,…

    Read More »
Back to top button