Tác nhân phá hủy tầng ôzôn

  • Freon

    Freon là thương hiệu của DuPont cho các chất làm lạnh không màu, không mùi, không cháy và không ăn…

    Read More »
Back to top button