Tác phẩm về du hành thời gian

  • Wiki

    Trunks

    Trunks Nhân vật trong Bảy viên ngọc rồng トランクス Torankusu Xuất hiện lần đầu Dragon Ball Manga Vol. 38 Sáng…

    Read More »
Back to top button