Taenia

  • Wiki

    Sán dây bò

    Sán dây bò Phân loại khoa học Giới (regnum) Animalia Ngành (phylum) Platyhelminthes Lớp (class) Cestoda Bộ (ordo) Cyclophyllidea Họ…

    Read More »
Back to top button