Tai nạn

  • Wiki

    SOS

    Đối với các định nghĩa khác, xem SOS (định hướng). SOS (mã Morse: … —…; Nghe tín hiệu SOS (trợ giúp·thông…

    Read More »
Back to top button