Tajikistan

  • Wiki

    Tajikistan

    Tên bằng ngôn ngữ chính thức Ҷумҳурии Тоҷикистон (tiếng Tajik)Çumhurii Toçikiston Республика Таджикистан (tiếng Nga)Respublika Tadzhikistan Quốc kỳ Huy hiệu Bản đồ…

    Read More »
Back to top button