Tam tỉnh lục bộ

 • Bộ Hình

  Bộ Hình hay Hình bộ (chữ Hán:刑部) là tên gọi của một cơ quan hành chính nhà nước thời phong…

  Read More »
 • Bộ Công

  Bộ Công hay Công bộ (chữ Hán: 工部) là tên gọi của một cơ quan hành chính thời phong kiến…

  Read More »
 • Bộ Lại

  Bộ Lại hay Lại bộ (chữ Hán:吏部) là tên gọi của một cơ quan hành chính thời phong kiến tại…

  Read More »
 • Wiki

  Bộ Hộ

  Tranh vẽ Bộ Hộ thời nhà Nguyễn Bộ Hộ hay Hộ bộ (chữ Hán: 戸部) là tên gọi của một…

  Read More »
Back to top button