Tàu frigate

  • Wiki

    Tàu frigate

    Bài này viết về kiểu tàu chiến. Đối với loài chim, xem Frigatebird. Tàu buồm frigate Tàu frigate (còn được…

    Read More »
Back to top button