Wiki

Tập tin:Hufflepuff.jpg

  • Biểu tượng của Nhà Hufflepuff ở trường Hogwarts.
  • Mục đích sử dụng: Minh hoạ và làm phong phú thêm bài viết

Nguồn: [1]

Giấy phép


KTDbiểu trưng không tự dofalsefalse

Sử dụng hợp lýtrue

—end—

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button